ઇતિહાસ

વિકાસ ઇતિહાસ

1983-હવે

ઝેજિયાંગ ડાડા ઇલેક્ટ્રિકલ કું., લિમિટેડ (વેનઝો શહેર)

જમીનનો વિસ્તાર 3,400 ચો.મી.

બિલ્ડ-અપ એરિયા 6,500 ચો.મી.


2002

2003-હવે

શાંઘાઈ ડાડા ઇલેક્ટ્રિક કું., લિમિટેડ (શાંઘાઈ શહેર)

જમીનનો વિસ્તાર 21,000 ચો.મી.

બિલ્ડ-અપ એરિયા 29,000 ચો.મી.


2002

2004-હવે

જિયાંગ્સુ મોલર ઇલેક્ટ્રિકલ કું., લિમિટેડ (હુઆઆન શહેર)

જમીનનો વિસ્તાર 28,000 ચો.મી.

બિલ્ડ-અપ ક્ષેત્ર 46,000 ચો.મી.


2002

2002 વર્ષ

ડીએએમ 1 શ્રેણી મોલ્ડેડ કેસ સર્કિટ બ્રેકર

DAM1

2015 વર્ષ

ડીએએમ 3 શ્રેણી મોલ્ડેડ કેસ સર્કિટ બ્રેકર

DAM3


30 વર્ષ ....
એમસીસીબીની 4 પે generationી, એમસીબીની 3 પે generationી

1986 વર્ષ ડીઝેડ 10

DAM1

1997 વર્ષ ડીએએમ 1

DAM1

2002 વર્ષ ડીએમ 1, ડીએબી 7

DAM1

2006 વર્ષ DAB6

DAM1

2015 વર્ષ ડીએએમ 3

DAM1

2019 વર્ષ 2019 નોવા

12